BÉRLETI SZERZŐDÉS

Általános Szerződési Feltételek

Felek joga és kötelezettségei:

 

 • Bérbeadó szavatolja, hogy a Segway rendeltetésszerű használatra alkalmas: megfelelően működik, indul, az akkumulátor feltöltött állapotban van.
 • Bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy fentiekről meggyőződött és a Segwayt a jelen szerződés tárgyául elfogadja.
 • Bérlő köteles a Segwayt annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutatás szerint kellő gondossággal rendeltetésének megfelelően használni, kezelni, és megóvni. Ennek be nem tartásából felmerült kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 • Felek rögzítik, hogy a bérlés feltétele a 10. életév betöltése. Betöltött  10 éves kortól önállóan lehet vezetni a Segwayt, de csak nagykorú személy kíséretében. Felek kijelentik, hogy Bérbeadó a fentieket jogosult ellenőrizni. Bérlő és kísérője köteles érvényes személyi igazolványát, ennek hiányában érvényes útlevelét, vagy érvényes vezetői engedélyt ellenőrzés céljából a Bérbeadónak átadni. Átadás hiányában Bérbeadó jogosult a szerződéskötést megtagadni. Felek rögzítik, hogy a Segwayt gyermek csak saját felelősségére használhatja.
 • A Bérlő a használat során köteles minden vonatkozó jogszabályi, valamint hatósági rendelkezést betartani, különös tekintettel a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletekben (KRESZ)foglaltakra. A szabályok be nem tartásáért felelősséggel tartozik.
 • A Segwayt csak a Bérlő használhatja, annak használatát másnak nem engedheti át. Átengedés esetén felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.
 • Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a vezetett túrák során a túravezető utasításait betartja.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó nem vonható felelősségre a Bérlő és utasai testi épségéért, valamint egyes esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésért. Belátja, hogy a betanítást követően a jármű teljes mértékben az ő irányítása és felelőssége alá tartozik, így a használat folyamán keletkező károk anyagilag őt terhelik.
 • Bérlő baleset esetén hozzájárul sürgősségi ellátásához, valamint ahhoz, hogy az ellátás során felmerülő költségek teljes mértékben őt terhelik.
 • érbeadó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg oktatást tart a használatáról-kezeléséről és tájékoztatja a Segway fő tulajdonságairól, egyben felhívja a Bérlő figyelmét a Segway használatának esetleges veszélyeire. Tájékoztatja továbbá, hogy a Segwayt alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt tilos vezetni, túra közben alkoholt fogyasztani, menet közben dohányozni szigorúan tilos.
 • Bérlő kijelenti, hogy nem terhes
 • Bérlő elfogadja, hogy a túra során köteles sisakot viselni.
 • Bérlő beleegyezik, hogy a használat során esetlegesen készülő fényképeken szerepelhet, közösségi média oldalakra felkerülhet.
 • Jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.